• 02-764-7000

โรงงานปุ๋ยเคมี เมียนมาร์

CPP FERTILIZER CO,.LTD

ประวัติโดยย่อ

  • เริ่มก่อสร้างโรงงาน ปี 2016
  • เปิดโรงงานและเริ่มการผลิตปี 2018

        จากยอดขายปุ๋ยเคมีที่เพิ่มมากขึ้นจนมีเป้าหมายถึง แสนตันต่อปี จึงได้ริเริ่มก่อสร้างโรงงานเพื่อผลิตสินค้าภายในประเทศเพื่อลดต้นทุนในการนำเข้าสินค้าสำเร็จรูปเพื่อการจำหน่าย จึงเลือกพื้นที่ในนิคมอุสาหกรรม Thilawa  บนพื้นที่ 10.2 Acre ซึ่งมีศักยภาพเป็นเส้นทางขนส่งทั้งทางเรือที่สามารถรับได้ทั้ง Container และเป็นแบบBulk  และทางรถยนต์ ทำให้สามารถนำเข้าวัตถุดิบได้ทั้งสองเส้นทาง รวมถึงสามารถขนส่งสินค้าทางเรือขึ้นไปยังโกดังที่ มัณฑะเลย์ส่งต่อไปยังเขตขายตอนบนของประเทศได้