• 02-764-7000

โรงงานปุ๋ยอินทรีย์ คำพราน

ความเป็นมาและประวัติโรงงานปุ๋ยอินทรีย์คำพราน

2534 – เริ่มหมักและผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อใช้ในกิจการฟาร์มและงานส่งเสริม เป็นสินค้าชนิดบดละเอียด

2540 – 2548 – พัฒนาการผลิตสินค้าเพื่อจำหน่าย ปุ๋ยชนิดเม็ดและชนิดผง

2554 – 2555 – ศึกษากระบวนการหมักปุ๋ย โดยใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศ เช่น ประเทศจีน,ประเทศญี่ปุ่นและประเทศเยอรมัน เพื่อประยุกต์ใช้ใน กระบวนการหมักปุ๋ย

2556 – 2556 – โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตที่ ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี
โดยผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ด ชนิดผงและจุลินทรีย์ดินและพืช

2557 จนถึงปัจจุบัน – เริ่มดำเนินการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อจำหน่ายในแบรนด์ ซีพี
หมอดินและแบรนด์ฟาร์มโปร

ข้อมูลศักยภาพโรงงาน & ระบบมาตรฐานคุณภาพต่างๆ
 • กำลังการผลิตโรงงานปุ๋ยอินทรีย์ปี  2023
  ชนิดอัดเม็ด  24,000   ตัน
  ชนิดผง   7,500  ตัน
  รวม   31,500  ตัน
 • ระบบมาตรฐานต่างๆ
  1. มาตรฐาน ISO 9001:2015 TH16/9821 SGS ตั้งแต่ 8 ธันวาคม 2559
  2. มาตรฐาน Organic Thailand  ตั้งแต่ 22 ธันวาคม 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดผงและปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ด จากกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร
  3. มาตรฐาน IFOAM ตั้งแต่ 19 กรกฎาคม 2565 จาก ACT Organic Company  Limited, Certificate No. 65-137
  4. กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานเป็นศูนย์  ปี 2565 จากกระทรวงแรงงานและสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน(องค์การมหาชน)หรือ สสปท.
  5. รางวัลดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ สปก.ดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ ระดับเพชร(ปีที่ 7) ปี 2565
 

โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์
1. งานหมักวัตถุดิบ
   1.1 ลานหมักปุ๋ย
   1.2 รถกลับกองปุ๋ย

2. งานผลิต/งานคลัง
   2.1 เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย
   2.2 ท่ออบวัตถุดิบ/ท่ออบสินค้า
   2.3 ไลน์บรรจุสินค้า
   2.4 และสภาพแวดล้อมโดยรวม