• 02-764-7000

โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ จ.ลพบุรี

ความเป็นมาของ โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ จ.ลพบุรี

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จํากัด  กิจการโรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ จ.ลพบุรี เป็นบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ภายใต้กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร ดำเนินธุรกิจการปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสม ซึ่งมีการบริหารงานตามมาตรฐานสากลที่สร้างสรรค์ คุณประโยชน์ให้กับสังคมเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน ซึ่งเปิดดําเนินกิจการโรงงานตั้งแต่ ปี พ.ศ 2522  บริษัทฯ “มุ่งมั่นพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า” โดยมีหลักในการดําเนินงานที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร เน้นให้เกิดประโยชน์ทั้ง 3 ฝ่าย คือ ประเทศชาติ  เครือฯ  และประชาชน  โดยโรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์จะรับวัตถุดิบข้าวโพดที่มีคุณภาพจากแหล่งส่งเสริม เข้าสู่โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ ผ่านขบวนการผลิตที่ทันสมัย สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อส่งออกสู่ตลาดทั้งประเทศไทย ลาว กัมพูชา เมียนม่า เวียดนาม และประเทศในเขตเอเชียใต้ นอกจากนี้บริษัทฯยังให้ความสําคัญในการดําเนินธุรกิจ คือ “มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง” ตั้งแต่แนวคิดการออกแบบ ติดตั้ง โดยมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน อันจะเกิดผลดีต่อประเทศชาติ สังคม และองค์กร เพื่อให้การดําเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านคุณภาพเมล็ดพันธุ์

พันธกิจ

  • ให้ความสำคัญด้านคุณภาพสินค้าเป็นอันดับหนึ่ง
  • ควบคุมการผลิตให้ดีมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน และความรับผิดชอบต่อสังคม
  • พัฒนาบุคลากร เทคโนโลยีการผลิต และคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
  • จัดการพลังงานอย่างเหมาะสม โดยการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ มี  2 โรงงาน คือ
1. โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ ซ.19 ตั้งอยู่เลขที่ 187 ม.13 ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
2. โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ ซ.12 ตั้งอยู่เลขที่ 21/1 ม.4 ต.ดีลัง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

ปี 2522  เริ่มก่อตั้งโรงงาน 1 และดำเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด ในชื่อ บริษัท กรุงเทพอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ จำกัด  (Bangkok   Seed Industry Co.,Ltd.)
ปี 2523 เริ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด พันธุ์ สุวรรณ 1 เพื่อจำหน่ายให้กับเกษตรกร
ปี 2524 เริ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด ลูกผสมพันธุ์ ซีพี 1 เพื่อจำหน่ายให้กับเกษตรกร
ปี 2535 เริ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด ลูกผสมพันธุ์ ซีพี 888 เพื่อจำหน่ายให้กับเกษตรกร
ปี 2539 เริ่มก่อตั้งโรงงาน 2 ในชื่อ บริษัท กรุงเทพอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ จำกัด  (Bangkok   Seed Industry Co.,Ltd.)
ปี 2554 -เปลี่ยนชื่อจาก บริษัท กรุงเทพอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ จำกัด  (Bangkok Seed Industry Co.,Ltd.) มาเป็น บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด (Charoen Pokphand Produce Co.,Ltd.)

ข้อมูลศักยภาพโรงงาน & ระบบมาตรฐานต่างๆ

กำลังการผลิต โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์

  1. กำลังผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด 10,000 ตัน/ปี/โรงงาน (รวมกำลังการผลิต 20,000 ตัน/ปี)
  2. ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด ในแบรนด์ ตราดอกบัว ตราใบโพธิ์ ตราช้างแดง
  3. ผลิตภัณฑ์ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ข้าวโพดอาหารสัตว์ ข้าวโพดฝักอ่อน ข้าวโพดหวาน

ระบบมาตรฐาน
1.มาตรฐาน ISO 9001:2015
2.มาตรฐาน ISO 14001:2015

ขั้นตอนและกระบวนการผลิต แบ่งเป็น 9 ขั้นตอน

1.คัดฝัก (Ear Sorting)
2.อบฝัก (Ear Drying)
3.กะเทาะ (Ear Shelling)
4.อบเมล็ด (Seed Drying)
5.ทำความสะอาด (Air Screen Cleaning)
6.แยกขนาดเมล็ด (Seed Sizing)
7.คัดน้ำหนัก (Gravity Separator)
8.คลุกสารเคมี (Seed Treatment)
9.บรรจุ (Packing)

การเก็บรักษาวัตถุดิบและสินค้า

โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ มุ่งมั่นที่จะส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดที่ได้คุณภาพมาตรฐาน โดยคำนึงถึงการเก็บรักษาคุณภาพวัตถุดิบและเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด ด้วยห้องเย็น (Cold Room) ที่มีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ ให้เหมาะสมกับการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด