• 02-764-7000

โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ เวียดนาม

ความเป็นมาของโรงงาน

                      โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ที่ประเทศเวียดนามเริ่มก่อตั้งขึ้นในปี 1998 สามารถทำการผลิตเมล็ดพันธุ์ได้ 10,000 ตัน/ปี และมีห้องเย็นจัดเก็บสินค้า

ห้องปฏิบัติการเมล็ดพันธุ์

ศูนย์ประกันคุณภาพเมล็ดพันธุ์ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2000 ตั้งอยู่ที่ C.P. Seeds Vietnam co., ltd, Dinh Quan district, Dong Nai province

วัตถุประสงค์ของห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์
 • เพื่อควบคุมคุณภาพในขั้นตอนการตรวจรับวัตถุดิบ โรงงาน 1
 • เพื่อควบคุมคุณภาพในกระบวนการปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ (การอบลดความชื้นฝัก การกะเทาะ การอบลดความชื้นเมล็ด การคัดน้ำหนัก การคลุกสารเคมี และการบรรจุ)
 • เพื่อควบคุมและรับประกันคุณภาพก่อนจำหน่าย
 • รับข้อร้องเรียนจากลูกค้า  ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพเมล็ดพันธุ์
มาตรฐานที่ใช้
 • มาตรฐานสมาคมทดสอบเมล็ดพันธุ์นานาชาติ ISTA
 • มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001
 • มาตรฐานการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ISO 17025
 • มาตรฐาน ราชการของเวียดนาม QCVN 01-53:2011/BNNPTNT
ขั้นตอนการปฏิบัติงานทดสอบคุณภาพ
 • สุ่มตัวอย่างแต่ละขั้นตอนและแต่ละ LOT
 • ตรวจสอบความชื้น ด้วยเครื่องวัดความชื้น ที่ผ่านการสอบเทียบด้วยวิธีมาตรฐาน HOT AIR OVEN
 • ตรวจสอบความงอกด้วยวิธีการเพาะความงอกในกระดาษ
 • ตรวจสอบความแข็งแรงด้วยวิธีเพาะบนกระดาษ
 • ตรวจสอบความบริสุทธิ์ทางสายพันธุ์ ด้วยวิธี Strip test และ Elisa
การสนับสนุนอื่นๆ
 • ขั้นตอนในการรับใบรับรอง
 • ตรวจสอบการบรรจุ และผลิตภัณฑ์
 • งานทดลองด้านเมล็ดพันธุ์ สารเคมี และสีคลุกเมล็ด