• 02-764-7000

ฟาร์มพืชไร่แสลงพัน-คำพราน

ฟาร์มพืชไร่แสลงพัน - คำพราน

           ฟาร์มพืชไร่แสลงพัน-คำพราน เป็นแหล่งผลิตพันธุ์ข้าวโพด ถั่วเหลือง และข้าวโพดไซเลจ ด้วยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ พร้อมทั้งเทคโนโลยีในการผลิต ได้มาซึ่งสินค้าที่ได้ดี มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ส่งต่อถึงมือเกษตรกร

ฟาร์มพืชไร่แสลงพัน-คำพราน ต.แสลงพัน  อ.วังม่วง  จ. สระบุรี ก่อตั้งในปี พ.ศ.2522 โดยดำริของท่านประธานอาวุโส ธนินท์ เจียรวนนท์ ในการนำระบบชลประทานและเครื่องมือ เครื่องจักร ที่ทันสมัย มาใช้ในการทำการเกษตร โดยเริ่มแรกดำเนินการในรูปแบบโครงการหมู่บ้านเกษตรกรแสลงพัน ซึ่งเป็นการทำการเกษตรผสมผสานคือ มีการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และอาศัยอยู่ในพื้นที่โครงการ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จเยี่ยมชมกิจการฟาร์ม และระบบชลประทานขนาดใหญ่ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2532

ปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำโครงการ โดยมีทีมงาน บุคลากรที่มีความรู้และเทคโนโลยีด้านการปรับปรุงพันธุ์ จัดตั้งเป็นสถานีวิจัยและฟาร์มผลิตเมล็ดพันธุ์ในปัจจุบัน  อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรและชลประทาน