• 02-764-7000

ฟาร์มนครสวรรค์

ฟาร์มนครสวรรค์

                    ฟาร์มนครสวรรค์ ตั้งอยู่ที่ ต.เนินขี้เหล็ก อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ เป็นฟาร์มที่อยู่ระหว่างการพัฒนา ปัจจุบันได้เริ่มดำเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด ด้วยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ พร้อมทั้งเทคโนโลยีในการผลิต ได้มาซึ่งสินค้าที่ได้ดี มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ส่งต่อถึงมือเกษตรกร และเป็นพื้นที่ปลูกป่าของ CPP