• 02-764-7000

ปรัชญาธุรกิจพืชครบวงจร

ธุรกิจพืชครบวงจร เป็นผู้นำเกษตรครบวงจรบนพื้นที่เกษตรกรรมชลประทานอย่างยั่งยืน

พันธกิจธุรกิจพืชครบวงจร

มุ่งสู่บริหารการทำเกษตรครบวงจร ด้วยวิธีการบริหารห่วงโซ่อุปทานต้นน้ำ โดยบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพจากศูนย์การเรียนรู้ของธุรกิจ (Academy)
ก่อให้เกิดทีมงานคุณภาพ ผสมผสานองค์ความรู้จากการเพาะปลูกของเกษตรกร ขับเคลื่อนกระบวนการทำงานด้วยเครื่องจักร
เทคโนโลยีทันสมัย ไอที และนวัตกรรม ที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยชุดข้อมูล BIG DATA แม่นยำ ตรวจสอบย้อนกลับได้
บนพื้นฐานการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึง 3 ประโยชน์ ประเทศชาติ ประชาชน และบริษัท มาเป็นลำดับสุดท้าย ด้วยคุณธรรม ธรรมาภิบาล และการรักษาสิ่งแวดล้อม