• 02-764-7000

บริษัท ซีพี แพลนท์ จำกัด

บริษัท ซีพี แพลนท์ จำกัด ดำเนินธุรกิจมะพร้าวครบวงจร บริษัทภายใต้เครือเจริญโภคภัณฑ์ มุ่งมั่นในการพัฒนาตั้งแต่กระบวนการเพาะปลูก จนถึงการพัฒนาสินค้าพร้อมทาน เพื่อตอบโจทย์ ความสะดวก ความปลอดภัยทางด้านอาหาร ของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน โดยคำนึงถึงความเติบโตอย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน

การพัฒนาด้านต้นน้ำ

เราพัฒนาการเพาะปลูกมะพร้าวน้ำหอมแปลงใหญ่ตั้งแต่ปี 2561 ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร โดยตั้งเป้าหมายการพัฒนาการเพาะปลูกในรูปแบบอัฉริยะให้มะพร้าวน้ำหอมมีผลผลิตที่มีคุณภาพ ปริมาณผลผลิตสม่ำเสมอ เพื่อส่งมอบองค์ความรู้กลับคืนสู่เกษตรกรยุคใหม่ต่อไป

การพัฒนาสินค้าแปรรูป

เราพัฒนาสินค้าภายใต้แนวความคิด “ส่งมอบพลังความสดชื่นจากธรรมชาติ” โดยยึดหลักการพัฒนาสินค้าที่รักษาเอกลักษณ์ของมะพร้าวน้ำหอมไว้อย่างครบถ้วนทั้งรสชาติ และคุณประโยชน์  ความหอม ความหวาน ภายใต้มาตรฐานการผลิตสินค้า GMP HACCP ที่พร้อมในการจัดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ