• 02-764-7000

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์การเกษตร จำกัด

ธุรกิจยางพาราครบวงจร

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์การเกษตร จำกัด

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์การเกษตร จํากัด เป็นบริษัทหนึ่งในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ภายใต้ธุรกิจพืชครบวงจร ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2555 จากวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของ ท่านประธานอาวุโส ซึ่งเล็งเห็นและตระหนักว่ายางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทย เป็นพืชที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีอนาคตทางการตลาด สามารถสร้างรายได้จากการส่งออกเป็นจํานวนมาก และมีการขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่องและรวดเร็ว ด้วยวิสัยทัศน์ดังกล่าว บริษัทฯ จึงมุ่งสู่การเป็นผู้นําในการผลิตยางธรรมชาติที่มีมาตรฐานออกสู่ตลาดโลก สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยมีหลักในการดําเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายของเครือเจริญโภคภัณฑ์ จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทั้ง 3 ฝ่าย คือประเทศชาติ ประชาชน
และบริษัท 

เริ่มต้นจากธุรกิจต้นน้ำ ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีให้เกษตรกร ตั้งแต่การตรวจวิเคราะห์ดิน กรีดยาง ดูแลรักษาใส่ปุ๋ย จนถึงการเก็บเกี่ยว ตามหลักวิชาการ อันจะส่งผลให้มีวัตถุดิบที่มีคุณภาพ เข้าโรงงานแปรรูปอย่างสม่ำเสมอ สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ สู่ธุรกิจกลางน้ำ ในส่วนอุตสาหกรรมการแปรรูปยางขั้นต้น โดยนํายางก้อนถ้วยมาแปรรูปให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน เพื่อส่งออกสู่ตลาดโลก โดยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพิจารณาเห็นศักยภาพของจังหวัดเลย ในการตั้งโรงงานแปรรูปยางแท่งเป็นจุดแรก และได้วางแผนในการขยายไปยังภูมิภาคต่างๆ ซึ่งอยู่ระหว่างศึกษาพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับตั้งโรงงาน อีกทั้งในอนาคตบริษัทยังมองถึงอุตสาหกรรมแปรรูปปลายน้ํา ได้แก่ ยางล้อ ถุงมือ ยางและชิ้นส่วนยางในอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ยางให้กับประเทศอีกด้วย บริษัทฯ
ให้ความสําคัญในการดําเนินธุรกิจ คือ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน โดยให้ความสําคัญต่อชุมชน และสังคมโดยรวมที่ตั้งอยู่ ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมที่ดีตั้งแต่แนวคิดการออกแบบ การติดตั้ง และการดําเนินธุรกิจอันจะเกิดผลดีต่อ
ทั้งสังคม ประเทศชาติและองค์กรอย่างยั่งยืน

ยางแท่งของ CPA ใช้วัตถุดิบยางก้อนถ้วยที่สะอาด จากโครงการส่งเสริมเกษตรกรของบริษัทฯ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตด้วยกรรมวิธีมาตรฐาน โดยมุ่งเน้นให้มีคุณภาพที่สม่ำเสมอ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบคุณภาพป้อนสู่อุตสาหกรรมยางล้อรถยนต์
และอุตสาหกรรมที่ใช้ยางเป็นชิ้นส่วนประกอบ แบ่งเป็น 3 ประเภทหลักคือ ยาง STR10, STR20, และ STR Mixtures โดยแบ่งเกรดตามมาตรฐานยางแท่งของประเทศไทย (STR) พิจารณาจากปริมาณสิ่งสกปรก ปริมาณเถ้า ปริมาณสิ่งระเหย สี ความหนืด และดัชนีการอ่อนตัว เป็นต้น

วิสัยทัศน์

“ผู้นำอุตสาหกรรมยางคุณภาพของโลก”

มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีการผลิตยางและการแปรรูปยางที่มีคุณภาพ
เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมกลางน้ำ ปลายน้ำ อย่างครบวงจรและยั่งยืน

พันธกิจ

ด้านการส่งเสริมและรับซื้อ

มุ่งถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีให้เกษตรกรตั้งแต่การตรวจวิเคราะห์ดิน กรีดยาง ดูแลรักษา
ใส่ปุ๋ย จนถึงการเก็บเกี่ยว ตามหลักวิชาการ เพื่อให้เกษตรกรสามารถทำยางที่มีคุณภาพ
เพิ่มผลผลิตให้มีรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ด้านการแปรรูปผลผลิตขั้นต้น

มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีการผลิตยาง และการแปรรูปยางที่มีคุณภาพเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำอย่างครบวงจรและยั่งยืน โดยมีโครงการตั้งโรงงานแปรรูปยาง เพื่อรองรับผลผลิตในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมองว่าในอนาคต
จะเป็นแหล่งวัตถุดิบให้กับภาคอุตสาหกรรมแปรรูปเบื้องต้น และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป วางแผนในการขยายไปยังภูมิภาคต่างๆ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์การเกษตร จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่ เลขที่ 97 ถนนเย็นจิต แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
เบอร์ติดต่อ 02-782-2800 

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์การเกษตร จำกัด (โรงงานแปรรูปยาง จ.เลย)
ที่อยู่ เลขที่ 288 ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130
เบอร์ติดต่อ 042-039916 , 095-2075053