• 02-764-7000

ข้าวอุตสาหกรรม

ข้าวอุตสาหกรรม

พันธุ์ข้าวอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ มุ่งเน้นการพัฒนาพันธุ์ข้าวให้ตอบสนองต่อความต้องการของชาวนา โรงงานอาหารสัตว์ และคุณค่าทางโภชนาการสำหรับสัตว์เลี้ยง ทั้งในด้านผลผลิตที่มากขึ้น ตอบสนองต่อปุ๋ยได้ดี ต้นเตี้ยไม่หักล้ม ต้านทานโรค-แมลง ซึ่งจะส่งผลต้นทุนของผลผลิตข้าวต่อหน่วยลดลง ทำให้สามารถนำไปใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ได้ นอกจากนี้การพัฒนาพันธุ์ข้าวให้มีคุณค่าโภชนาการที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของสัตว์จะทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มของข้าวเปลือกและข้าวกล้องที่จะนำไปเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ได้ด้วย

พันธุ์ข้าวอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ที่ขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้วจำนวน 3 พันธุ์ ได้แก่

  1. ซีพีไรซ์ 444 ลักษณะดีเด่น รูปลักษณ์เมล็ดสั้น ขนน้อย เหมาะสำหรับข้าวไก่ชน
  2. เบญจมุก 1 ลักษณะดีเด่น เหมาะกับฤดูนาปี ผลผลิตสูง อายุสั้น
  3. เบญจมุก 2 ลักษณะดีเด่น เหมาะกับฤดูนาปรัง ผลผลิตสูง อายุสั้น

พันธุ์ข้าวอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ อยู่ระหว่างการดำเนินการขึ้นทะเบียนในปี 2566 จำนวน 4 พันธุ์ ได้แก่

  1. เบญจมุก 3 ลักษณะดีเด่น เหมาะกับฤดูนาปี ผลผลิตสูง โปรตีนเมล็ดข้าวเปลือก 9-10%
  2. เบญจมุก 4 ลักษณะดีเด่น เหมาะกับฤดูนาปี ผลผลิตสูง โปรตีนเมล็ดข้าวเปลือก 9-10%
  3. เบญจมุก 5 ลักษณะดีเด่น เหมาะกับฤดูนาปรัง ผลผลิตสูง อายุสั้น โปรตีนเมล็ดข้าวเปลือก 8-9%
  4. เบญจมุก 6 ลักษณะดีเด่น เหมาะกับฤดูนาปี ผลผลิตสม่ำเสมอ โปรตีนเมล็ดข้าวเปลือก 9-10%