• 02-764-7000

ข้าวบริโภค

ข้าวบริโภค

ข้าวบริโภคเป็นการพัฒนาพันธุ์เพื่อสนับสนุนในธุรกิจข้าวครบวงจร ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ และธุรกิจข้าวสาร เพื่อให้เป็นโอกาสและทางเลือกที่จะช่วยให้ชาวนาและผู้ประกอบการในแต่ละห่วงโซ่อุปทานเกิดการยอมรับ โดยข้าวบริโภคจะประกอบด้วยกลุ่มข้าวเจ้าขาว ข้าวเจ้านุ่ม-หอม ข้าวเหนียว ข้าวญี่ปุ่น และข้าวโภชนาการสูง

พันธุ์ข้าวเจ้าขาว

 1. ซีพี 304 (ข้าวลูกผสม)
 2. ซีพี 304 ซุปเปอร์ (ข้าวลูกผสม)
 3. ซีพี 111
 4. ซีพี 333

พันธุ์ข้าวเจ้านุ่ม-หอม

 1. ซีพีไรซ์ 555
 2. ซีพีไรซ์ 999
 3. ซีพีไรซ์ 15 (ข้าวไวต่อช่วงแสง)
 4. เบญจมณี 1

พันธุ์ข้าวเหนียว

 1. ซีพีไรซ์ 888
 2. ซีพีไรซ์ 16
 3. ซีพีไรซ์ 20
 4. เบญจเมฆา 1 (ขึ้นทะเบียน ปี 2566)

พันธุ์ข้าวญี่ปุ่น

 1. ซีพีนินจา 1

พันธุ์ข้าวโภชนาการสูง

 1. เบญจนิล
 2. เบญจนิล 3
 3. เบญจนิล 6
 4. เบญจนาก 1
 5.